Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη


Βιωσιμότητα Ανάπτυξης Προηγούμενων Ετών: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

 

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της iSquare, θυγατρική της Quest Συμμετοχών, Μητρικής εταιρείας του Ομίλου Quest αποτελεί την 9η δημοσιοποιημένη ετήσια Έκθεση της εταιρείας.

Συντάχθηκε σύμφωνα με (“with reference to”) τα πρότυπα Global Reporting Initiative (GRI) 2021 και το πρότυπο AA1000AP (2018) και αναφέρεται στην περίοδο 1.1.2022 - 31.12.2022.

Η έκθεση παρουσιάζει στοιχεία και δημοσιοποιήσεις για την iSquare στην Ελλάδα και αποτελεί και μέρος της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου Quest 2022, όπου υπάρχουν οι συνολικές δημοσιεύσεις των προτύπων GRI Standards 2021 του Ομίλου όπως και δημοσιεύσεις σε επιλεγμένους δείκτες του Οδηγού Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG 2022, που εκδόθηκε από το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΑΤΗΕΧ). Επιπλέον, επιλεγμένοι δείκτες GRI και ATHEX της έκθεσης του Ομίλου υπόκεινται σε εξωτερική επαλήθευση από τον ανεξάρτητο φορέα TÜV HELLAS (TÜV NORD) Α.Ε., προκειμένου να επιβεβαιωθεί η συμμόρφωση με τα ανωτέρω πρότυπα. Για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του AA1000AP (2018), ακολουθήθηκαν τα πρότυπα στον οδηγό AA1000 Assurance Standard (AA1000AS v3).

Ακολούθως παρουσιάζονται οι επιδόσεις της iSquare ως προς τα ουσιαστικά θέματα που παρακολουθεί, τους ESG στόχους του Ομίλου αλλά και τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) που υποστηρίζει.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Τμήμα Marketing: [email protected], 211 9997500.