Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη


Βιωσιμότητα Ανάπτυξης Προηγούμενων Ετών: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

 

O Όμιλος Quest δημοσίευσε για 6η συνεχόμενη χρονιά την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2019, παρουσιάζοντας τη στρατηγική και τις πρωτοβουλίες του Ομίλου, αλλά και ειδικότερα των εταιρειών Info Quest Technologies, Uni Systems, iSquare και ACS σχετικά με τα κύρια θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η Έκθεση έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τα Πρότυπα GRI (GRI Standards), εναρμονίζεται με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Εργασία, το Περιβάλλον και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και τον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας.

Για πρώτη φορά, επίσης, στην φετινή Έκθεση, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών και τη μεγαλύτερη διαφάνεια, έχει γίνει ξεχωριστή μελέτη ουσιαστικότητας και ανάλυση θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης για κάθε μία από τις τέσσερις θυγατρικές.

Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά το 2019, μεταξύ άλλων, ο Όμιλος Quest:

• Επέτυχε σημαντική αύξηση σε όλα τα οικονομικά του μεγέθη, έχοντας πλέον 4 εταιρείες με έσοδα άνω των €100 εκατ. (Info Quest Technologies, iSquare, Uni Systems & ACS) και ~ 17% του κύκλου εργασιών του να προέρχεται από πωλήσεις εκτός Ελλάδος.
• Υλοποίησε σημαντικές επενδύσεις ύψους €34 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου του καθαρού δανεισμού που αναλήφθηκε) σχετιζόμενες κυρίως με την ανάπτυξη των εργασιών του στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
• Επικαιροποίησε το πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης και τις διαδικασίες Διαχείρισης Κινδύνων.
• Συνέχισε τον ψηφιακό του μετασχηματισμό.
• Ενίσχυσε την Καινοτομία, με σειρά ενεργειών και ενσωμάτωση στην στρατηγική και την κουλτούρα κάθε εταιρείας.
• Δημιούργησε 161 νέες θέσεις εργασίας επενδύοντας συνεχώς στην ανάπτυξη και την εξέλιξη των γνώσεων και των ικανοτήτων τους , καθώς και την ανάδειξη του ταλέντου, αυξάνοντας τη σχετική επένδυση περισσότερο από 25%.
• Συνέχισε της δράσεις μείωσης του ανθρακικού του αποτυπώματος, βελτιώνοντας τους δείκτες που παρακολουθεί κατά 14%.
• Συνέχισε τις δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας, συνεισφέροντας στην κοινωνία στους τομείς της καινοτόμου επιχειρηματικότητας (startups), της αξιοποίησης της τεχνολογίας στην εκπαίδευση και της υποστήριξης ευπαθών ομάδων.

Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας.

Αναπόσπαστο μέρος της επιχειρησιακής στρατηγικής του Ομίλου και έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσής του για την αειφορία και τη διαφάνεια, αποτελεί η έκδοση Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας για το 2015, που αποτυπώνει και το όραμα του Ομίλου, Τεχνολογία - Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα. Ο Απολογισμός του Ομίλου Quest έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του GRI και συγκεκριμένα ακολουθώντας το πρότυπο G4 In accordance - Core. Παρουσιάζει τα θέματα που προέκυψαν από την Ανάλυση Ουσιαστικότητας (Materiality Assessment) και παρουσιάζει τις αρχές και τις δράσεις που αναπτύσσονται από τον Όμιλο και τις εταιρίες του, στους τομείς του Ανθρώπινου Δυναμικού, της Αγοράς, της Κοινωνίας και του Περιβάλλοντος.

Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά το 2017, μεταξύ άλλων, ο Όμιλος Quest:
• Δημιούργησε 71 νέες θέσεις εργασίας, αυξάνοντας κατά 4,7% τον αριθμό των εργαζομένων του και κατά 11% τις καταβληθείσες εισφορές και αμοιβές
• Επένδυσε άνω των €350 χιλ. για την εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού
• Ισχυροποίησε περαιτέρω το πλαίσιο Διακυβέρνησής του υιοθετώντας νέες Πολιτικές στις περιοχές που χρήζουν μεγαλύτερης προσοχής για τη μείωση των κινδύνων
• Μείωσε την κατανάλωση ενέργειας στις κτιριακές του εγκαταστάσεις κατά 4,9% σε σχέση με το 2016 και προχώρησε σε ακριβέστερη εκτίμηση του ανθρακικού αποτυπώματος της ACS, με στόχο τη μείωσή του
• Συνέχισε με το IQbility να υποστηρίζει νεοφυείς εταιρείες και εξακολούθησε να υλοποιεί δράσεις για την ενίσχυση της ποιοτικής εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Για σχόλια και προτάσεις αναφορικά με την δραστηριοποίησή του Ομίλου Quest στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, καθώς και για όποια παρατήρηση σχετικά με την έκδοση του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου, μπορείτε να επικοινωνείτε με το [email protected]