Ευκαιρίες καριέρας

Γίνε κι εσύ μέλος της ομάδας της iSquare, του επίσημου διανομέα των προϊόντων Apple
στην Ελλάδα και στην Κύπρο και μέλος του Quest Group.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας.


ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα. Η iSquare θα διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία της για περίοδο δώδεκα (12) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των δώδεκα (12) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία της iSquare. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη. Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία της iSquare σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) κα Αγγλούπα Ελένη, email: [email protected]. Εναλλακτικά, στο Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της iSquare, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: [email protected]. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο http://www.isquare.gr/gdpr/privacy-notice.

By submitting your CV you register your intention to be considered with a view to concluding an employment contract for the vacancy you are applying for, as well as for other vacancies, current or future, on the basis of the suitability of your qualifications and skills. iSquare will keep your CV in its files, and will examine and compare it against the qualifications required by future vacancies for a period of twelve (12) months from the date of its submission. Thereafter, it will be deleted from iSquare’s files. If you want iSquare to keep your CV in its files for future reference, you are kindly requested to resubmit it at the end of the 12-month period, even without applying for a specific vacancy.  You may request removal of your CV from iSquare’s files at any time by contacting iSquare’s DPO Mrs Aggloupa Eleni, email: [email protected]. Alternatively, you may contact the Dept. of Data Protection at the email: [email protected]. For more information on iSquare’s privacy policy and on your rights under the currently applicable legislative framework please click http://www.isquare.gr/gdpr/privacy-notice.